T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2017/2.Olağan Toplantı
Karar No       : 12
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
            İSU Genel Kurulu’nun 16.11.2017 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde; birim icmali, gider çeşidi icmali, gelirlerin ve finansmanın ekonomik sınıflandırması kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi aşağıdaki şekliyle madde madde okundu;
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2018 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
 
MADDE 1      :  İSU Genel Müdürlüğünün 2018 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 895.970.000 .-TL dir.
 
MADDE 2      :  İSU Genel Müdürlüğünün 2018 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.022.970.000.- TL dir.
 
MADDE 3      :  2018 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 127.000.000.-TL’lik tutar (164.000.000.- TL borçlanma-37.000.000.- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4      :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
 
MADDE 5      :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6      :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7      :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
            A-)  Ödenek Cetveli (A)
            B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
            C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması
            Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
            D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
            E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
            F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
            G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
            H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
            I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
            İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
            J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
            K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
            L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
            M-) Ayrıntılı Harcama Programı
            N-) Finansman Programı
 
 
MADDE 8      :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9      : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dâhilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
 
 
MADDE 10    : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtildiği şekilde finans kuruluşlarından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere 164.000.000.-TL kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
 
MADDE 11: Bütçe tertipler arasındaki aktarma yapmaya; 10.03.2006 tarih 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 maddesi gereğince yönetim kurulu yetkilidir.
 
 
MADDE 12: İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
 
MADDE 13: Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE 14: 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.
 
MADDE 15: 2018 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 16: 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/d maddesi gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelimize aylık maaş, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı ile yan ödeme toplamlarının brüt tutarı dikkate alınarak verilecek iki maaş tutarı ikramiye; Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.
 
MADDE 17    :  Bu kararname 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18: 18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
ÖDENEK CETVELİ-A     
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ  
KURUMSAL        FONKSİYONEL 2018 YILI BÜTÇE  
SINIFLANDIRMA   AÇIKLAMA ÖDENEĞİ  
I II III IV I      
46 41 03 02 06 ÖZEL KALEM 3.324.313,00  
46 41 03 04 06 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 78.602.408,16  
46 41 03 05 06 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM.DAİR BŞK      26.282.747,00  
46 41 03 10 06 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI        5.247.612,00  
46 41 03 11 06 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12.662.025,00  
46 41 03 20 06 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1.551.013,00  
46 41 03 21 06 İÇ DENETİM 1.825.779,00  
46 41 03 23 06 STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK 2.473.327,65  
46 41 03 24 06 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 5.574.235,00  
46 41 03 25 06 MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM BAŞK 6.382.372,00  
46 41 03 30 06 ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 45.350.065,00  
46 41 03 31 05 ARITMA TESİSLERİ  DAİRE BŞK 50.993.411,00  
46 41 03 32 06 BAŞİSKELE ŞUBE MÜD. 5.832.061,00  
46 41 03 33 06 ÇEVRE KORUMA DAİRE BŞK 145.524,00  
46 41 03 36 06 İÇMESUYU VE KANALİZASYON D.BŞK 123.342.179,00  
46 41 03 37 06 BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI D.BŞK 2.470.311,00  
46 41 03 43 06 PLAN. YATIRIM VE İNŞ. DAİRE BŞK 354.907.455,40  
46 41 03 44 06 PROJELER DAİRE BŞK 4.090.504,79  
46 41 03 48 06 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK 18.120.847,00  
46 41 03 34 06 DERİNCE ŞUBE MÜD 8.130.964,00  
46 41 03 35 06 GÖLCÜK ŞUBE MÜD 9.704.908,00  
46 41 03 38 06 KANDIRA ŞUBE MÜD 9.129.130,00  
46 41 03 39 06 KARAMÜRSEL ŞUBE MÜD 9.100.507,00  
46 41 03 40 06 KÖRFEZ ŞUBE MÜD 9.754.245,00  
46 41 03 41 06 KARTEPE ŞUBE MÜD 9.004.600,00  
46 41 03 45 06 GEBZE ŞUBE MÜD 6.770.550,00  
46 41 03 46 06 ÇAYIROVA ŞUBE MÜD 3.989.213,00  
46 41 03 47 06 DARICA ŞUBE MÜD 5.105.127,00  
46 41 03 49 06 DİLOVASI ŞUBE MÜD 2.680.443,00  
46 41 03 50 06 İZMİT ŞUBE MÜD 19.514.965,00  
46 41 03 51 06 ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL D.BŞK 180.907.158,00  
          TOPLAM 1.022.970.000,00
 
 
 
ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALİ
 
 
KURUMSAL FONKSİYONEL FİN EKONOMİK   2018 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİPİ SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA ÖDENEĞİ
I II III IV I II III IV I I II   (TL)
46                     KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR  
  41                   KOCAELİ İLİ  
    03                 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
                      İCMAL  
        05             ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ  
          2           ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 50.993.411,00 
            0         ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 50.993.411,00 
              0       ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 50.993.411,00 
                5     MAHALLİ İDARELER  
                  01   PERSONEL GİDERLERİ 7.909.501,00
                  01 1 MEMURLAR 1.603.800,00
                  01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.854.900,00
                  01 3 İŞÇİLER 4.450.801,00
                  02   SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER. 1.486.701,00
                  02 1 MEMURLAR 445.200,00
                  02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 265.501,00
                  02 3 İŞÇİLER 776.000,00
                  03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 38.384.503,00
                  03 2 TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL 8.140.502,00
                  03 3 YOLLUKLAR 50.000,00
                  03 4 GÖREV GİDERLERİ 500.001,00
                  03 5 HİZMET ALIMLARI 28.887.000,00
                  03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 20.000,00
                  03 7 MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G 757.000,00
                  03 8 GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD. 30.000,00
                  05   CARI TRANSFERLER 11.000,00
                  05 8 GELİRLERDEN ALINAN PAY 11.000,00
                  06   SERMAYE GİDERLERİ 3.201.706,00
                  06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.646.703,00
                  06 5 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 35.003,00
                  06 7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.520.000,00
 46 41  06             İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ  
          3           SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 971.976.589,00
            0         SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 971.976.589,00
              0       SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ 971.976.589,00
                5     MAHALLİ İDARELER 971.976.589,00
                  01   PERSONEL GİDERLERİ 110.347.454,20
                  01 1 MEMURLAR 26.610.192,64
                  01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.395.805,16
                  01 3 İŞÇİLER 72.974.951,40
                  01 4 GEÇİCİ PERSONEL 316.504,00
                  01 5 DİĞER PERSONEL 50.001,00
                  02   SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER. 18.831.579,80
                  02 1 MEMURLAR 3.679.147,80
                  02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.530.313,00
                  02 3 İŞÇİLER 13.365.917,00
                  02 4 GEÇİCİ PERSONEL 256.202,00
                  03   MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 321.564.959,00
                  03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM. 50.221.005,00
                  03 2 TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL 55.465.846,00
                  03 3 YOLLUKLAR 846.188,00
                  03 4 GÖREV GİDERLERİ 13.801.071,00
                  03 5 HİZMET ALIMLARI 131.316.321,00
                  03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 915.879,00
                  03 7 MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G 31.590.109,00
                  03 8 GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD. 37.397.017,00
                  03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 11.523,00
                  04   FAİZ  GİDERLERİ 18.000.000,00
                  04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 18.000.000,00
                  05   CARI TRANSFERLER 9.102.405,00
                  05 1 GÖREV ZARARLARI 4.392.399,00
                  05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULŞ YAP.T. 160.005,00
                  05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFER 50.000,00
                  05 8 GELİRLERDEN ALINAN PAY 4.500.001,00
                  06   SERMAYE GİDERLERİ 449.130.190,00
                  06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 17.143.093,00
                  06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 19,00
                  06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.315.015,00
                  06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM. 13.875.020,00
                  06 5 GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 387.771.024,00
                  06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 400.006,00
                  06 7 GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 27.615.013,00
                  06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 11.000,00
                  7   SERMAYE TRANSFERLERİ 1.00
                  7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1,00
                  09   YEDEK ÖDENEKLER 45.000.000,00
                  09 6 YEDEK ÖDENEK 45.000.000,00
                      GENEL TOPLAM 1.022.970.000,00
 
 
 
 
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
  GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TUTAR
01 Vergi Gelirleri 30.000
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 768.138.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0
05 Diğer Gelirler 127.802.000
09 Red ve İadeler (-) 0
  GELİR TOPLAMI 895.970.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
    TL(-/+)
1 Borçlanma (İller Bankasından) 122.000.000
2 Diğer  Bankalardan Borçlanma 42.000.000
3 Toplam Borçlanma Miktarı 164.000.000
4 Anapara Borç Ödemesi(-) (-) 37.000.000
 
  2018 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı 127.000.000
 
 
           
2018 mali yılı bütçe kararnamesi madde madde okunarak oylandı. Yapılan oylama neticesinde Madde1, Madde2, Madde3, Madde6, Madde7, Madde9, Madde10, Madde12, Madde13, Madde15 oy çokluğu ile kabul edilirken Madde4, Madde5, Madde8, Madde11, Madde14, Madde16, Madde17, Madde18 oybirliği ile kabul edildi.
 
2018 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi icmali okunarak toplamı üzerinden oylandı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2018 ödenek cetveli gider çeşidi icmali okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2018 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı oylandı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2018 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi. 16.11.2017
 
 
 
                                                          KATİP                                                                            KATİP                                                                 
Tuba ŞENSOY                                                                Berna ABİŞ       

     Genel Kurul Üyesi                                                        Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
 
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı
 

DOKÜMANLAR

DİĞER DUYURULAR