MESKEN

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

GEÇİCİ MESKEN

Geçici 11.Madde:
26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su,telefon,kanalizasyon,doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.
Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir. denilmektedir.

12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili
 1. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. Emlak Beyan Sureti
 3. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK
12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili
 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. İlgili belediyesinden,yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
 4. Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 6. Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi - DASK 

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET)

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. İmza Sirküleri
 4. Faaliyet Belgesi
 5. Vergi Levhası Aslı
 6. Şirket Kaşesi
 7. Emlak Beyan Sureti veya Yapı Kullanma İzin Belgesi
 8. Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu veya Yapı Kullanma İzin Belgesi
 9. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 10. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

İŞYERİ

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi,
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 4. Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi -DASK 

 İNŞAAT

 1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 2. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
 3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

DERNEK

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 3. Karar Defteri Fotokopisi
 4. Dernek Kaşesi
 5. Emlak Beyan Sureti veya Yapı Kullanma İzin Belgesi
 6. Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu veya Yapı Kullanma İzin Belgesi
 7. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)
 8. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi -DASK 

ATIKSU

 1. Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
 2. İmza Sirküleri Aslı
 3. Şirket Kaşesi
 4. Atık Su Sayacının Fab. Seri No ve Markası
 5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)

ORTAK MAHAL ABONELİK (KAPICI DAİRESİ - ÇEVRE SULAMA - BİNA TEMİZLİĞİ)

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi
 2. Karar Defteri
 3. Yönetim Kaşesi
 4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

ÖNEMLİ BİLGİLER 

 1. 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10.maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi istenir.  
 2. Kanuni indirimden yararlanmak isteyen ŞEHİT, GAZİ ve ENGELLİLERİN durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekir.
 3. Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
 4. Abonelik ücreti: teminat bedeli ve abone keşif raporuna göre belirlenecek ücretlerden oluşmaktadır.
 5. Teminat bedelleri Konut 103,95 TL, Mesken-İnşaat 189,45 TL, İşyeri 294,30 TL, İnşaat 1022 TL 'dir.
 6. Suyu kapalı abonelerden 31,73 TL Açma Ücreti alınmaktadır. 
ABONE SÖZLEŞME ÖRNEĞİ 

           

FOTOĞRAF GALERİSİ