TAŞ TOZU, MICIR VE KUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/4259
 
1-İdarenin
a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 31.500 Ton Taş Tozu 53.000 Ton Mıcır 150 Ton Kum 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Taş tozu ve Mıcır Teslim Yerleri; 1. Bölge: İSU Solaklar Lojistik Merkezi / Derince / Körfez / Kandıra Şube Müdürlükleri Şantiye sahaları. 2. Bölge: Kartepe / Gölcük / Karamürsel Şube Müdürlükleri Şantiye Sahaları. Kum Teslim Yerleri; Derince / Körfez/ Kandıra / Kartepe / Gölcük / Karamürsel Şube Müdürlükleri Şantiye Sahaları.
c) Teslim tarihleri : Malzemeler sözleşme sonrası idarenin vereceği teslimat programına göre 365 takvim günü içerisinde pey der pey olarak teslim edilecektir. İlk malzeme teslimatı 15.03.2019 tarihi itibariyle başlayacaktır. Malzemelerin tamamı teknik şartnamede belirtilen tabloda miktarları belirtilmiş olan İlçe Şube Müdürlükleri Şantiyelerine ve İlçe Şube Müdürlüklerinin şantiye şefi veya ilgili İdarece belirlenmiş olan yetkililerinin gösterdiği kantar yerlerine girdikten sonra bizzat teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 İzmit KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 13.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; taş tozu, mıcır ve kum malzemelerinin her birinden ayrı ayrı 1 kg’lık torbalar içerisinde numunelerini  teklifleriyle beraber sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisleri İhale Servisi Sanayi Mah. Korkmazlar Sok. No:9 Kat:1 İzmit KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

DİĞER İHALELER

 • POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI ALIMI-18.02.2019 - 10:30
  POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİETİLEN, KORİGE, PVC BORU VE EK PARÇALARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhal
 • SFERO, KOMPOZİT VE BETONARME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR-14.02.2019 - 10:30
  SFERO, KOMPOZİT VE BETONARME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sfero, Kompozit ve Betonarme Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Ka
 • BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR- 07.02.2019 - 10:30
  BETON YAPI ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON YAPI ELEMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası :
 • TAŞ TOZU, MICIR VE KUM SATIN ALINACAKTIR - 13.02.2019 - 10:30
  TAŞ TOZU, MICIR VE KUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2019/4259   1-İdarenin a) Adresi : D-
 • KÖRFEZ VE YENİKÖY ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ - 05.02.2019 - 10:30
  KÖRFEZ VE YENİKÖY ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Körfez ve Yeniköy Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye