Sanayi Kuruluşu, Ticarethane, Resmi Kurumlar (Belediye, Valilik, Muhtarlık vb.), İlgili Şube Müdürlüğü veya Daire Başkanlıklarından gelen başvurular  Şube Müdürü tarafından yapılması gereken işlem doğrultusunda büro personeline veya denetim personeline yönlendirilir.  
 
Firmaların; Atıksularını kanalizasyon hattına bağlayabilmeleri için ve/veya İşyeri açılış ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için öncelikle Kurumumuzdan Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı almaları gerekmektedir.
 
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, işletmenin endüstriyel nitelikli atıksuyu varsa atıksu deşarjının kanal kabul kriterlerine uygun olduğunun belirlenmesi durumunda Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı görüşü verilir. Atıksuyun kanal kabul kriterlerine uygun olmaması durumunda; arıtma tesisi yapması gerektiği bildirilerek AKDY hükümlerine göre süre verilir. Bu süreçte atıksuyun kirleticiliğine göre KYB tahakkuku yapılır veya atıksularını lisanslı tesislerde bertaraf ederek belgelerini ibraz etmesi istenir. Bu tür firmalar atıksu debisine göre düzenli olarak denetlenir.
 
DKKR başvurusu yapan kuruluşun endüstriyel atıksuyu olmayıp, sadece evsel atıksuyu varsa gerekli incelemeler sonrasında DKKR almasına gerek olmadığı yönünde görüş verilir. Ancak, yılda bir kez denetlenmek üzere denetim tablosuna eklenir. 
 
İşletmenin bulunduğu bölgede kanalizasyon hattı  yoksa, atıksularının en yakın atıksu arıtma tesisimize vidanjörle nakledilmesi için gerekli protokoller yapılır. Firmaya “Atıksu Boşaltım Pusulası” verilir, çalışma iznine sahip vidanjörlerle veya Kurum vidanjörlerimizle atıksularını bertaraf etmesi için bilgilendirme ve yönlendirme yapılır. Bu tür işletmelere de DKKR verilir ve yılda bir kez denetlenmek üzere denetim tablosuna eklenir.   
 
DKKR alması gerektiği yönünde uyarılan işletmeler verilen süreler içerisinde DKKR başvurusunda bulunmaz ise ilgili Belediyesine veya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilir. Kanal hattının kesilmesi için İlgili Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılır.
 
Arıtma tesisi bulunmayan, arıtma tesisi 2004 yılından sonra yapılmış olan veya arıtma tesisini revize eden kuruluşların atıksu arıtma tesislerinin projeleri onaylanmak üzere Genel Müdürlüğümüze sunulur. İlgili personel tarafından yerinde  yapılan incelemeler neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04/03/2014 tarih ve 2014/7 no’lu “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” genelgesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek proje onay işlemleri yürütülür.
 
Kocaeli ili sınırları içerisinde evsel atıksuların özel vidanjör firmaları tarafından taşınabilmesi için “Vidanjör Çalışma İzin Belgesi” Daire Başkanlığımız tarafından verilir. İzin belgesi olmayan vidanjörlerin Kurumumuza ait arıtma tesislerine atıksu boşaltımı yapmalarına izin verilmemektedir.
 
Kanalizasyon şebekesi bulunmayan bölgelerde alıcı ortama deşarj yapan bütün evsel ve endüstriyel atık su kaynakları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ndeki hükümler doğrultusunda incelenir ve Çevre Mevzuatı’nın ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir.
 
ÇED görüşü için Dairemize ulaşan başvurular yerinde yapılan incelemeler sonrasında Birim Görüşü olarak Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı’na bildirilir.
 
Deşarj ruhsatı verilen sanayi kuruluşlarının denetimleri sırasında alınan numuneler  İSU laboratuvarlarında analiz edilir. Analiz sonuçları firmaya yazı ile bildirilir. Olumsuz deşarj tespit edilmesi durumunda firma yazı ile ikaz edilerek verilen süre içerisinde gerekli tedbirleri alması istenir.   Süre sonunda yapılan incelemede olumsuz durumun devam ettiğinin belirlenmesi halinde ilk tespit tarihi itibari ile KYB tahakkuku yapılır. Alınacak iki ardışık numune sonucunun limitleri sağlaması durumunda KYB ilk numune tarihi itibari ile durdurulur.
 
Firma, arıtma tesisini kurmamışsa, kurduğu halde çalıştırmıyorsa, atıksularını arıtmadan deşarj ediyorsa maksimum kirlilik katsayısı üzerinden KYB tahakkuku yapılır. Tedbir almadığı durumda, DKKR iptal edilir, su ve kanal bağlantılarının kesilmesi  için İlgili Şube Müdürlüğü’ne bilgi verilir.
 
Kocaeli İli sınırları içerisinde bulunan endüstriyel atıksu kaynaklarının atıksu deşarjlarının kontrol altında tutulabilmesi için, büyük sanayi tesislerinin ana kolektörlere bağlantı noktaları ile OSB çıkışlarına online ölçüm sistemleri kurulmuştur.
 
Kolektör hattına verilen kaçak deşarjları önlemek amacıyla limit değerleri aşımında otomatik numune alma cihazı ile numuneler alınmakta ve ekiplerimizin telefonlarına numune alındığının mesajı gönderilmektedir. Gelen ihbar mesajı üzerine, denetim ekibi en kısa sürede ihbar gelen firmanın SCADA cihazına giderek mevcut numuneyi alıp (koruma ve taşınma kurallarına uygun)  en kısa sürede İSU laboratuvarlarına ulaştırmakta ve laboratuvar sonuçlarına göre ilgili firma hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

SCADA sistemi kurulmadan önce yapılan denetimler; periyodik program çerçevesinde/veya arıtma tesisinde/kanalizasyon hatlarında oluşan olumsuzlukların tespit edilmesi halinde gerçekleştirilmekte, kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için kanal hattı boyunda bulunan tüm firmaların deşarjları kontrol edilmekteydi. Çoğunlukla kısa süreli ve yoğun kirlilik içeren deşarjların yarattığı kirliliğin kaynağı tespit edilememekte ya da tespit için birden fazla firmanın atıksu deşarjından alınan numuneler üzerinde çok sayıda analiz yapılması gerekmekte idi.
 
SCADA sistemi kullanımı ile özellikle yüksek debili ve/veya yoğun kirlilik yükü içeren firmaların anlık deşarjları tespit edilebilmekte, bypass deşarjı yapmaları nedeniyle Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine göre “Kirlilik Yükü Bedeli” tahakkuku yapılmaktadır.
 
SCADA sistemi tarafından aktarılan verilerin işletmeler  tarafından izlenebilmesi için gerekli çalışmalar Kurumumuz tarafından yapılmakta,  ölçümlerin izlenebilmesi ve alınan numunelerin analizleri için sanayi kuruluşlarından aylık sabit bedel alınmaktadır. Ölçüm sonuçları firmalar tarafından 1 saat gecikmeli olarak izlenebilmektedir.
 
Ruhsatlandırma birimi ve Denetim ekibi için, firmaların tanımlanması, firmalara ait verilerin yönetimi, raporlanması, görüntülenmesi amacıyla kurulan bilgisayar yazılımı ile ekipler arasındaki koordinasyon web ortamında hızlı bir şekilde gerçekleşmekte, iş emirleri anında ekrana düşmekte, bulunduğu lokasyonda süre sonu gelen firmalar denetim ekibi tarafından görülmekte ve aynı bölgeye tekrar tekrar gidilmesine gerek kalmamaktadır.  Aynı zamanda kişisel performans bilgileri ile birim performans raporlarına ait verilere hızla ulaşılabilmektedir.
 
    
Aşağıda, DÖKÜMANLAR başlığı altında gerekli BAŞVURU FORMLARI ve DİLEKÇELER yer almaktadır.

FOTOĞRAF GALERİSİ